DĚTSKÁ SCÉNA 2024 - DIVADLO (KRAJ)

Zařazení

Literárně dramatický | Kolektivní tvorba - divadlo

Datum konání

od 13. 4. 2024 do 14. 4. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Louny 440 01
Ústecký kraj
Vrchlického divadlo

DĚTSKÁ SCÉNA 2024 - DIVADLO (KRAJ)

Krajská přehlídka dětského divadla Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách
Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací
dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských
postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí okresní, popř. obvodní kola.
Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy
a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by
měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným
programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky.
Na přehlídkách dětských souborů se nevyhlašuje pořadí (první, druhé, třetí… místo). Lektorský sbor (odborná
porota) doporučuje vybrané inscenace k postupu na přehlídky vyššího stupně a všem účastníkům jsou podle
možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, popř. drobné dárky.

Podmínky

Přehlídek se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či
kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory
by měly být složeny aspoň ze 3/4 z žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (případné
výjimky lze konzultovat s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA). Soubory se přihlašují na přehlídku, která je
pro ně nejsnáze dosažitelná. Pokud nevědí o pořadateli přehlídky na úrovni okresu (popř. městského obvodu),
kontaktují přímo organizátory krajského kola. Soubory se mohou s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné
krajské přehlídky. Po dohodě s pořadatelem mohou soubory v rámci okresních/obvodních i krajských
postupových kol prezentovat své inscenace v rozpracovaném stavu.

Organizace, průběh

Pořadatelé krajských kol konzultují vyhlášení a termín přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA.
Vydávají zpravidla vlastní propozice přizpůsobené specifickým podmínkám v místě (počet postupujících
z okresních/obvodních kol apod.). Organizátoři okresních/obvodních kol dodržují pravidla stanovená těmito
propozicemi. V případě jejich nedodržení není pořadatel krajské přehlídky povinen respektovat návrh na postup
souborů z nižšího postupového kola.
Do krajského kola se soubory podle propozic vydaných pořadatelem hlásí buď přímo, nebo jsou doporučeny
lektorským sborem (odbornou porotou) okresní/obvodní přehlídky nebo výběrovou porotou ustanovenou
pořadatelem krajského kola, která v případě potřeby mimo termín přehlídky navštíví představení přihlášených
souborů, které nemají možnost zúčastnit se okresního/obvodního kola. Ve výjimečných případech je možné
posouzení na základě videozáznamu představení.
Realizátory a odbornými garanty krajských a okresních či obvodních přehlídek mohou být školské nebo kulturní
instituce, spolky nebo i soukromé osoby, nadace atd. Pro zabezpečení akce je vhodná spolupráce více subjektů.
Přehlídky lze pořádat společně s přehlídkami dětských recitátorů.
Součástí přehlídek všech stupňů je hodnocení formou diskuse o vystoupeních s vedoucími souborů, příp. dalšími
dospělými účastníky přehlídky, pod vedením lektorského sboru (odborné poroty). Pro děti je možné uspořádat
citlivě vedené diskusní kluby nebo praktické dílny. Vhodným obohacením přehlídek mohou být odborné, nejlépe
praktické semináře pro vedoucí dětských souborů a pro učitele zabývající se ve své praxi dětským divadlem,
přednesem či dramatickou výchovou.
Doporučení na lektory pro poroty, semináře či dílny lze získat v Centru estetických aktivit dětí a mládeže NIPOSARTAMA.
V roce 2024 by měla jednotlivá kola přehlídky proběhnout v těchto termínech:
Okresní/obvodní přehlídky: do 24. března 2024.
Krajská kola: do 28. dubna 2024.
Celostátní přehlídka dětského divadla se koná společně s Celostátní přehlídkou dětských recitátorů pod názvem
Dětská scéna 2024 od 7. do 13. června 2024 ve Svitavách.
2
Okresní/obvodní kola se mohou po dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola konat i v pozdějším
termínu, než jak je stanoveno v těchto propozicích.
Vzhledem k tomu, že je mezi členy dětských divadelních souborů řada dětí, které se věnují recitaci, je třeba, aby
pořadatelé krajských přehlídek dětského divadla a dětských recitátorů koordinovali termíny tak, aby se přehlídky
nepřekrývaly

Ceny v soutěži

Hodnocení vystoupení na všech stupních provádějí nejméně tříčlenné lektorské sbory (odborné poroty),
jmenované pořadatelem příslušné přehlídky. Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla, dětského
loutkového divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy, doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí
divadla. Členem každého lektorského sboru musí být nejméně jeden odborník, který se aspoň jednou
v posledních třech letech zúčastnil celé přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor inscenaci vybírá.
Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA na požádání tyto odborníky doporučí.
Lektorský sbor hodnotí zejména
- umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy,
- vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci,
- metody práce a tvořivý přístup vedoucího souboru,
- přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dětského divadla a dětského
přednesu.
Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě
DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku.
V případě, že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové
radě DS do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační). Programová rada DS
může při sestavování programu celostátní přehlídky přihlédnout i k pořadí doporučenému lektorským sborem
krajského kola. Pokud je pořadí navrženo, slouží pouze interním potřebám programové rady a není vhodné, aby
bylo zveřejňováno.
Pokud je přehlídka určena pro dva kraje, může její pořadatel využít práva samostatných návrhů na přímý postup
za každý kraj.
Lektorský sbor krajské přehlídky musí vždy zvážit, zda jsou inscenace natolik podnětné a kvalitní, aby byly
přínosem pro celostátní přehlídku. Pokud se taková inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nedoporučí
pořadatel na DS žádný soubor.
Inscenace musí mít v evidenčním listu podrobný a věcný posudek od lektorského sboru krajské přehlídky, jinak
programová rada DS nemusí vzít návrh v úvahu.
Počet účastníků ani časový limit vystoupení nejsou stanoveny, navrhovatel ale musí zvážit, zda je počet
účinkujících přiměřený délce trvání inscenace a její náročnosti.
Po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel programové radě DS:
- vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává ARTAMA),
- výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučenou inscenaci,
- aspoň jeden exemplář textu hry/pásma.
Tyto materiály doručí pořadatel krajské přehlídky nejpozději do 29. dubna 2024 e-mailem na adresu
hulak@nipos.cz, popř. poštou na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120
21 Praha 2, (tel.: 221 507 969, 778 702 490).
Program Dětské scény sestaví z návrhů ze všech krajských přehlídek programová rada DS jmenovaná NIPOSARTAMA.
V případě, že se na krajské přehlídce vyskytne mimořádně zdařilá či inspirativní loutkářská inscenace, může ji
lektorský sbor doporučit také k výběru na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim. V takovém případě připojí
pořadatel k zaslaným materiálům (viz výše) písemné doporučení lektorského sboru.

Fotogalerie