Obchodní podmínky a způsob provozování stránek

1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky inzerce na portálu zonaumeni.cz a způsob provozování stránek (dále jen obchodní podmínky).

2. Web Zóna umění shromažďuje zejména umělecké soutěže, umělecké přehlídky, umělecké kurzy, umělecké semináře, umělecké workshopy, umělecké tábory a lektory uměleckého zaměření. 

3. Provozovatelem portálu zonaumeni.cz je MgA Vladimír Halíček, Helfertova 539/44, 61300 Brno (dále jen „provozovatel").

Obsah stránek zonaumeni.cz je do značné míry vytvářen či spoluvytvářen jejich objednateli, kterým provozovatel umožňuje na tyto stránky ukládat informace. Vůči těmto objednatelům a jimi vkládanému obsahu je provozovatel v postavení poskytovatele služby, která spočívá v ukládání obsahu informací poskytovaných objednatelem ( provozovatel je tedy takzvaný hosting provider). V souladu s ust. § 5 a násl. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, neodpovídá provozovatel za obsah informací uložených na žádost objednatele a není povinen dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

4. Tyto obchodní podmínky a způsob provozování stránek (dále jen obchodní podmínky) jsou účinné a platné od 01.08.2023.

5. Součástí obchodních podmínek jsou ceníky provozovatele a technické specifikace inzerce, dostupné na portálu zonaumeni.cz, pokud z dohody stran nevyplývá jinak.

6. Tyto obchodní podmínky jsou objednateli přístupné na portálu zonaumeni.cz.

7. Inzercí se rozumí sdělení osoby odlišné od provozovatele, které není vlastním textem provozovatele, šířené na portálu zonaumeni.cz ať už za finanční úplatu, jinou úhradu či zdarma.

8. Objednatelem se rozumí jakákoliv osoba, která objedná šíření inzerce.

9. Objednatel je oprávněn za účelem objednávání a úhrady inzerce na portálu zonaumeni.cz založit klientský účet (dále jen „klientská administrace").

10. Při založení účtu objednatel potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Bez tohoto souhlasu si objednatel nemůže založit klientský účet.

11. Objednatel prostřednictvím klientské administrace zadá svou objednávku. Objednatel ve své klientské administraci vyplní osobní nebo firemní údaje a údaje, které chce inzerovat. Potom požádá provozovatele o schválení inzerovaného obsahu - objednávky . Pokud provozovatel objednávku – inzerovaný obsah schválí, zašle elektronickou cestou objednateli oznámení o schválení objednávky a podklady k zaplacení inzerce. Po zaplacení předepsané částky provozovatel inzerci zveřejní.

12. K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky provozovatelem.

13. Obsah inzerce musí respektovat zásady dobrých mravů a nesmí porušovat zákony či jiné závazné předpisy platné v České republice.

14. Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané provozovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel prohlašuje, že fotografie předané k inzerci byly pořízeny se souhlasem zobrazených osob a tyto osoby souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem inzerce. Objednatel se zavazuje nahradit provozovateli újmu nebo škodu vzniklou provozovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.

15. Provozovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností provozovatele.

Objednatel souhlasí s dodržováním všech pokynů a všech zásad stanovených na zonaumeni.cz.

16. V případě opakovaných nebo závažných porušení může provozovatel dotyčné účty dočasně pozastavit nebo trvale deaktivovat.

17. Objednatel či třetí osoby mohou provozovatele kdykoli upozornit na obsah, který se zdá být v rozporu s touto obsahovou politikou.

18. Provozovatel vystaví objednateli daňový doklad vždy po uhrazení ceny inzerce, to znamená po připsání platby na účet provozovatele.

19. Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti doručením druhé straně. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených provozovatelem.

20. Provozovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit provozovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od prvního šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, provozovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.

21. Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si provozovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.

22. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu zonaumeni.cz.

23. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu zonaumeni.cz, neoprávněný přístup k datům provozovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů provozovatele. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu zonaumeni.cz.

24. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu zonaumeni.cz, pokud není provozovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti.

25. Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků e-mailem sdělit provozovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem prokazatelného doručení výpovědi provozovateli, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění obchodních podmínek od stanoveného data účinnosti.

26. Webové stránky zonaumeni.cz mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah a způsob provozování provozovatel nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel, provozovatel www.zonaumeni.cz za tento obsah neodpovídá.

27. Provozovatel může umístit na stránky Zóny umění na Facebooku inzerované aktivity objednatele bez jeho souhlasu.

  

II. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

1.1 Provozovatel je správcem osobních údajů v rozsahu, v jakém mu takové údaje objednatel poskytne v rámci objednávky služeb poskytovaných provozovatelem a/nebo v rámci plnění uzavřené smlouvy mezi objednatelem a provozovatelem. V rámci vyplnění objednávky se jedná o údaje o jméně, kontaktním e-mailu a telefonním čísle.

1.2 Osobní údaje jsou všechny informace, které mohou být přímo či nepřímo (tj. spolu s dalšími údaji) vztaženy k žijící fyzické osobě. Tyto údaje zahrnují například jména, IP adresy, vzorce chování a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa a poštovní adresa.

1.3 Provozovatel stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů poskytnutých objednatelem.

1.4 Zpracovávání osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci prováděnou s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, přizpůsobení, pozměnění, použití, uložení, zpřístupnění, blokování nebo zničení.

1.5 Údaje, které o objednateli zpracováváme, budou uloženy po dobu, po kterou bude trvat zájem objednatele o produkty a služby provozovatele a poté ještě 3 roky. V případě, že objednatel uzavře s provozovatelem smlouvu, budou jeho údaje provozovatelem zpracovávány minimálně 3 roky po ukončení poskytnutí služby. Poté budou osobní údaje smazány.

1.6 Osobní údaje jsou zpracovávány pro potřebu komunikace s objednatelem a pro potřeby plnění smlouvy. Dále provozovatel osobní údaje zpracovává pro potřeby marketingové, tak aby mohl na základě svého oprávněného zájmu objednateli nabízet prostřednictvím e-mailu své produkty a služby.

1.7 Osobní údaje může provozovatel zpřístupnit orgánům veřejné moci v případech stanovených právními předpisy, v případě vyšetřování trestných činů, nebo pokud je jinak povinen zveřejnit takové údaje ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
 

1.8 V souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů má objednatel právo kdykoliv požadovat přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Má rovněž právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo požadovat, aby provozovatel ukončil zpracovávání a smazal osobní údaje objednatele, aby provozovatel omezil zpracovávání osobních údajů objednatele, právo uplatnit své právo na přenositelnost údajů a podat námitku proti zpracovávání osobních údajů včetně námitky proti profilování.

1.9 Pokud chce objednatel uplatnit kterékoliv ze svých práv nebo klást dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů provozovatelem, může provozovatele kontaktovat na e-mailové adrese info@zonaumeni.cz na stránce www.zonaumeni.cz nebo na poštovní adrese Helfertova 539/44, 61300 Brno.

1.10 Rovněž má objednatel kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

1.11 Provozovatel přijal technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou nutná k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo výmazem.

III. Informace o souborech cookies

Cookie je malý textový soubor, který vzniká při zobrazení webové stránky. Používá se jako nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Soubory cookie jsou důležité pro správné fungování webu. Neukládáme do nich ale žádné citlivé osobní údaje, slouží jen např. pro analýzu návštěvnosti apod.

V nastavení prohlížeče může objednatel nastavit omezení používání cookies nebo jejich úplné vypnutí. Pak ale naše stránky nemusí plně fungovat.

U nás na zonaumeni.cz používáme tyto cookies:

  • udržení uživatelské relace - to je nezbytné pro rozlišení jednotlivých uživatelů
  • pomocné nastavení webu jako je např. ukládání položek do oblíbených
  • Google Analytics - cookie třetí strany pro analýzu návštěvnosti webu
  • Google AdWords – cookie třetí strany pro využívání reklamy