LOUNY, POETICKY! 2024 - DIVADLO I SÓLISTÉ (kraj)

Zařazení

Literárně dramatický | Literární tvorba, přednes

Datum konání

od 23. 3. 2024 do 23. 3. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Louny 1
Ústecký kraj
SNP 2206 - Klub(ovna) Luna

Cena

Přehlídka je podpořena z prostředků NIPOS-ARTAMA

LOUNY, POETICKY! 2024 - DIVADLO I SÓLISTÉ (kraj)

Krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov 2024 (11. – 15. 6. 2024). (Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR a NIPOS-ARTAMA.)
Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů,
recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů
literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů
a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů,
studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění
a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a
připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů

Podmínky

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující
členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice
není stanovena.
Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.
1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let
2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2024 dovrší 18 let) do 21 let
3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2024 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice
není stanovena)
U recitačních souborů a divadel poezie – od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého
gymnázia, horní věková hranice není stanovena.
Sóloví recitátoři jsou nominováni a doporučeni z krajských postupových přehlídek WP, soubory
jsou z těchto přehlídek doporučeny. O zařazení doporučených sólistů a souborů do programu WP
rozhoduje programová rada WP. Ta ve výjimečných případech může na základě písemného
doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi a zhlédnutí představení na DVD zařadit do
programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.
Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady NIPOS-ARTAMA pro umělecký přednes a
divadlo poezie (OR UP) a přizvaní odborníci.
Programová rada zasedne v polovině dubna 2024. Programová rada není povinna zdůvodňovat
svá rozhodnutí o výběru představení.

Organizace, průběh

Celostátní přehlídka probíhá na jevišti Městského divadla v Prostějově. Celostátní přehlídky se
účastní recitátor pouze s jedním textem. Tento text z poezie nebo prózy české či světové literatury
může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text.
Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla 7 minut. Překročení časového limitu může být
důvodem k tomu, že recitátor nebude z krajského kola nominován ani doporučen na celostátní
přehlídku. Lektorský sbor krajské přehlídky nominuje vystoupení recitátora s konkrétním textem,
není proto dovoleno text později měnit.
Krajské postupové přehlídky
Jsou koncipovány a realizovány na základě společné dohody a konzultace krajského pořadatele s
odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA, který dbá na dodržování propozic a odbornou úroveň
přehlídek a poskytuje krajskému pořadateli veškeré potřebné informace a odborné zázemí.
Pořadatelé by se měli zaměřit na naplnění kulturního a vzdělávacího významu krajské přehlídky,
která by měla být veřejnou regionální akcí v oboru uměleckého přednesu, podnětným,
inspirativním a přátelským setkáním, a ne pouze výběrovým předkolem Wolkrova Prostějova.
Zájemci se mohou přihlásit ve škole, u pořadatele oblastního kola, nebo – pokud v místě není
uspořádáno oblastní kolo – přímo u pořadatele krajské přehlídky.
Pořadatel krajské přehlídky určuje, zda bude po účastnících požadovat jeden nebo dva texty.
Recitátor získává informaci přímo od pořadatele krajské přehlídky, na kterou se přihlašuje.
Pořadatelé jednotlivých postupových kol určí termín odevzdání přihlášek podle následujícího
doporučeného kalendáře – určující je termín krajské přehlídky, termíny nižších kol je třeba stanovit
po dohodě s krajským pořadatelem. Krajští pořadatelé konzultují odchylky od doporučeného
kalendáře s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA.
● školní či místní kola – leden–únor 2024
● oblastní kola – do 29. 2. 2024
● krajská přehlídka – do 13. dubna 2024
● uzávěrka postupů na 67. WP – nejpozději 14. dubna 2024
● 67. Wolkrův Prostějov –11.–15. června 2024
Zájemci mohou o postup na celostátní přehlídku WP usilovat pouze na jedné krajské přehlídce v
ČR. V případě, že účinkují také na dalších krajských přehlídkách, mohou na nich vystoupit jedině
jako hosté a jsou povinni o tom pořadatele informovat.
Členem lektorského sboru krajské přehlídky musí být nejméně jeden odborník, který je členem
odborné rady NIPOS-ARTAMA pro umělecký přednes a divadlo poezie nebo který se v posledních
třech letech aspoň jednou zúčastnil jako lektor celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov. Seznam
těchto odborníků sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek
k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor musí mít minimálně tři členy. Ti by měli být
odborníky z různých oborů vztahujících se k literatuře a její sólové interpretaci.
Krajskou přehlídku doporučujeme uspořádat s rozborovým seminářem prezentovaných textů,
vedeným lektory.

Ceny v soutěži

Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídek nominovat šest nejinspirativnějších
vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou
k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení s uvedením pořadí.
Toto pořadí slouží jen k interní potřebě programové rady WP a není vhodné, aby bylo veřejně
vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.
Nominace i doporučení na WP musí být zdůvodněny vysokou interpretační úrovní především
s ohledem na jejich inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.
Po nominaci či doporučení recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit.
Pokud je text krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů. Musí být psán na počítači nebo na
stroji. Kopie z knih je třeba doplnit o jméno autora, případně překladatele a název textu. Text musí
být čitelný, v pravém horním rohu označen jménem interpreta a číslem kategorie.
Pořadatel postupujícím předá odkaz na on-line formulář přihlášky na celostátní přehlídku, zajistí
texty a kontakty na recitátory, zároveň postupujícím rozdá informace o účasti na celostátní
přehlídce a všem účastníkům nabídku seminářů konaných v rámci 66. Wolkrova Prostějova.
Dále je třeba, aby pořadatel vyplnil formulář Informace o krajské přehlídce pro potřeby NIPOS.
Pořadatelé krajských přehlídek zašlou kompletní materiály (výsledkovou listinu včetně mailových
adres recitátorů, podepsané texty, hodnocení doporučených recitátorů a případně hodnocení celé
přehlídky) na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Lubinová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120
21 Praha 2 nebo na: lubinova@nipos.cz, a to do tří dnů od konání přehlídky, ne však později než
14. 4. 2024. Pokud tak neučiní, vystavují své postupující recitátory a soubory nebezpečí, že
nebudou na celostátní přehlídku pozváni.
Pořadatel všem účastníkům přehlídky zprostředkuje nabídku seminářů konaných v rámci 67.
Wolkrova Prostějova.
Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova
Prostějova, kteří svoji účast nahlásí odbornému pracovníkovi NIPOS-ARTAMA do 1. dubna 2024.
Titul laureáta WP může získat libovolný počet mimořádně inspirativních interpretů v přehlídce
sólových recitátorů.
Další ocenění může získat libovolný počet interpretů, jejichž vystoupení bylo mimořádně
inspirativní pouze z dílčího hlediska.
B. Celostátní přehlídka divadel poezie a souborů uměleckého přednesu
Divadlo poezie představuje specifický druh na pomezí divadla a uměleckého přednesu.
S přednesem má společné zaměření na tvůrčí výklad a interpretaci literární předlohy (básnického
či prozaického textu), kdy do popředí vystupuje mluvené slovo. K zesílení účinku a předání sdělení
může inscenace využít i pohybových, výtvarných a zvukových prvků, jejichž cílem není ilustrovat či
dramatizovat literární text, nýbrž vytvořit jeho metaforickou scénickou podobu. Pro celostátní
přehlídku Wolkrův Prostějov jsou inspirativní zvláště ty inscenace, v nichž se literární text stává
podnětem pro sebevýpověď inscenátorů.

Fotogalerie