Nezakřiknutí 2024

Zařazení

Literárně dramatický | Literární tvorba, přednes | Recitace

Datum konání

od 18. 2. 2024 do 18. 2. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Sobotka
Královéhradecký kraj
Městské divadlo

Věk účastníků

od 6 let do 20 let

Počet soutěžních kol

1

Cena

zdarma

Nezakřiknutí 2024

9. ročník regionální nepostupové přehlídky recitátorů základních a střed­ních škol Nezakřik­nutí 2024 je určena jak dětem a stu­den­tům, kteří rádi reci­tují, tak učite­lům, kteří je při­pra­vo­va­li. V pří­jemné atmo­sféře sobo­teckého divadla si recitátoři mohou vy­zkoušet, jaké to je stát před publikem. Pro aktéry a jejich dopro­vod je určen roz­borový seminář po vy­hlášení vý­sledků soutěže, kdy odborná porota s učitelem i s dítětem rozebere jeho vy­stou­pení. Vy­zdvihne klady a zápory, poradí s další prací na textu.

Porota hodnotí:
● přirozenost projevu a vybavenost recitátora,
● uměleckou hodnotu textu, přiměře­nou inter­pretační úrovni dítěte,
● schopnost tvořivě uchopit text a tvořivě ho inter­pre­tovat,
● celkovou úroveň a kulturu projevu.

Podmínky

Recitátoři si připraví jeden text (báseň nebo prózu), délka vy­stou­pení by měla být při­měřená věku a schop­nostem recitátora (max. 5 minut).

Škola může poslat do soutěže maximálně 3 recitátory v každé kate­gorii. Při­hlásit se mohou reci­tátoři i sami, nezávisle na škole, do 15 let v doprovodu rodičů.

Organizace, průběh

Soutěží se v šesti kategoriích:
0. kategorie 1. třída ZŠ
1. kategorie 2. – 3. třída ZŠ
2. kategorie 4. – 5. třída ZŠ
3. kategorie 6. – 7. třída ZŠ
4. kategorie 8. – 9. třída ZŠ
5. kategorie studenti středních škol

Časy, plánovaný průběh a přihláška jsou po­psány v propozicích na webu pře­hlídky.