Požární ochrana očima dětí a mládeže

Zařazení

Výtvarná | Literární tvorba, přednes

Datum konání

od 1. 12. 2023 do 29. 2. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně i online

Místo konání

Česká republika

Věk účastníků

od 3 let do 18 let

Cena

účastnický poplatek 0 Kč

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Výtvarná, literární a digitálně-technologická soutěž se zaměřením na požární ochranu.
Jedná se o výtvarnou, literární a digitálně-technologickou soutěž, která má dlouholetou tradici. Jejím cílem je zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží zejména v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale i v Integrovaném záchranném systému jako celku. Konkrétně se mohou účastníci soutěže zaměřit například na poznatky o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami, zábavní pyrotechnikou a dalšími nebezpečnými látkami. Dalšími tématy mohou být pomoc příslušníků IZS při mimořádných událostech, živelných pohromách či ochraně životního prostředí, a další preventivně-výchovné činnosti.
Soutěž je rozdělena do tří částí – literární, výtvarnou a digitálně-technologickou, kde se dále dělí do jednotlivých kategorií dle věku účastníků.
V literární části soutěží děti a mládež od III. ročníku základních škol po IV. ročník středních škol. Tato část je dle uvedeného věkového rozhraní rozdělena do čtyř věkových kategorií.
Výtvarná část je rozdělena do dvanácti kategorií, kde je věkové rozhraní od 3 do 18 let.
Poslední částí je digitálně-technologická část, u které je rovněž specifikováno obsahové zaměření pro daný ročník. Tato část se dělí na tři kategorie, kde soutěžící ve věku od 12 do 18 let vytvoří na dané téma prezentaci, počítačovou animaci či počítačovou modelaci.
Podrobnější popis projektu je uveden v Organizačním zabezpečení soutěže.

Organizace, průběh

Soutěž je realizována prostřednictvím postupových kol.
Základní kolo probíhá ve školském či mimoškolském zařízení, kde tři nejlepší práce z každé kategorie postupují do kola okresního a následně krajského.
Okresní a krajské kolo je vyhodnocováno stejným způsobem jako kolo základní, jen v rámci krajského kola postupuje do kola republikového pouze jedna soutěžní práce.